เลขที่ประกาศ : 121663

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการบริษัท งานราชการ ตามโครงสร้างบริษ

ตำแหน่งงานว่างเลขานุการบริษัท งานราชการ ตามโครงสร้างบริษ

ประเภท : งานราชการ
ระดับการศึกษา : ไม่ระบุ
อายุ : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
จำนวนที่รับ : 2 อัตรา
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษ
สถานที่ : เพชรบุรี เขาย้อย หนองชุมพล

เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารสัตว์น้ำคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 , GMP , HACCP , ISO 14001:2015 โดย"เรามุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจอย่างต่อเนื่อง เพื่อผลิตภัณฑ์เหนือมาตรฐาน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ถูกสุขลักษณะปลอดภัยต่อผู้บริโภคพร้อมบริการที่ดีเลิศ เพื่อความพึงพอใจของลูกค้า"

เลขานุการบริษัท

1. จัดการและประสานงานการประชุมคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น รวมทั้งดูแลและประสานงานให้มีการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัท มติคณะกรรมการ/ผู้ถือหุ้น ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านกฎหมายและกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. จัดเตรียมระเบียบวาระการประชุม เอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการ
3. จัดการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับบริษัทและข้อพึงปฏิบัติที่ดี
4. บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นและที่ประชุมคณะ กรรมการบริษัท
5. ดูแลให้มีการเปิดเผยข้อมูลและรายงานสารสนเทศ ในส่วนที่รับผิดชอบต่อหน่วยงานที่เกี่ยวกับบริษัท ตามระเบียบและข้อกำหนดของหน่วยงานราชการ
6. ติดต่อและสื่อสารกับผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้รับทราบสิทธิต่างๆของผู้ถือหุ้น และข่าวสารของบริษัทและเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ถือหุ้นกับคณะกรรมการและผู้ บริหาร
7. ติดต่อหน่วยงานภายนอก อาทิ ตลาดหลักทรัพย์,ก.ล.ต, ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์
8. ต้อนรับนักลงทุนที่มาเยี่ยมชมบริษัทและพาเยี่ยมชมบริษัทตามหน่วยงานต่างๆ
9. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท

อัตรา : 2

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

สวัสดิการ :
1. ชุดยูนิฟอร์ม
2. เงินประจำตำแหน่ง
3. ค่าเบี้ยเลี้ยง
4. มีประกันสังคม
5. มีประกันชีวิต (เฉพาะตำแหน่งหัวหน้าแผนกขึ้นไป)
6. มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
7. มีค่าน้ำมันรถ (เฉพาะตำแหน่ง)
8. มีรถรับ-ส่งพนักงาน (สำนักงานใหญ่)
9. มีท่องเที่ยวประจำปี
10. โบนัสประจำปี
11. รางวัลขยันประจำปี
12. ทุนการศึกษา
13. เบี้ยขยัน
14. หอพักฟรี

คุณสมบัติผู้สมัคร : 1. ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-35 ปี 2. 1. จบวุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี – โท สาขานิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. 2. มีประสบการณ์ด้านการจัดเตรียมการประชุม การจัดทำเอกสารและรายงานการประชุมคณะ กรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 4. 3. หากมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านเลขานุการบริษัทจดทะเบียนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ 5. 4. มีความรู้ด้านกฎหมายธุรกิจ กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายแพ่ง และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง(จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) 6. 5. สามารถใช้ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 7. 6. มีความละเอียดรอบคอบและความรวดเร็วในการทำงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน :
486 โครงการพีเพิล พาร์ค อาคาร E1 ชั้น 3 ถนนอ่อนนุช

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เอกสาร/รูปภาพ ที่ 1 เอกสารแนบที่

วัน/เวลา ลงประกาศ : 24/12/2562
วัน/เวลา หมดอายุ: 24/01/2563
เข้าชม : 2 - 437 ครั้ง
หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน ตำแหน่งว่างงาน


ตำแหน่งว่างงานสำหรับ บริษัท พีพี ไพร์ม จำกัด (มหาชน)หางานเพชรบุรี สมัครงานเพชรบุรี รับสมัครพนักงานเพชรบุรี
เพชรบุรี ฝึกงานเพชรบุรี งานชั่วคราวเพชรบุรี งานนอกเวลาเพชรบุรี งานประจำเพชรบุรี งานราชการเพชรบุรี งานต่างประเทศเพชรบุรี งานอื่นๆเพชรบุรี